Standard.

srijeda januar 22

Vještački snijeg jedini spas za uspješnu sezonu

Na jučerašnjem sastanku Inicijativnog odbora turističkih radnika, rukovodstva Opštine i Turističke organizacije Kolašina dogovoreno je da nadležne institucije treba da sagledaju mogućnosti da što prije počne stvaranje uslova za vještačko…

187 hits

utorak januar 21

Danas konačno ispisuju Carevića sa vlasništva nad državnim objektom koji se nalazi tik uz more?

Brat aktuelnog predsjednika opštine Marka Bata Carevića, Nebojša Carević, danas bi trebalo da bude ispisan sa vlasništva nad objektom od 83 kvadrata koji se nalazi na plaži Ploče, tik uz…

453 hits

utorak januar 21

Prihodi od podmorskog kabla premašiće plan

S obzirom na trenutna kretanja na tržištu električne energije, očekivanja su da će Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES), zahvaljujući podmorskom kablu, premašiti projekcije i planiranih šest miliona eura prihoda, saopštio je…

341 hits

ponedjeljak januar 20

Auto-put: Upitna upotrebna dozvola do 30. septembra

Ministarstvo saobraćaja će do kraja prve nedelje februara raspisati tender za dostavljanje ponuda za zakup crnogorskih aerodroma, kazao je ministar saobraćaja Osman Nurković.

729 hits

 
 
 
 
četvrtak, 07 novembar 2019 17:41

Vlada traži smanjenje broja zaposlenih u Željeznikom prevozu i racionalizaciju troškova

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj 142. sjednici kojom je predsjedavao potpredsjednik za ekonomsku politiku i finansijski sistem Milutin Simović, usvojila Usmenu informaciju o trenutnoj situaciji izazvanoj ekstremnim padavinama, ocijenivši da je sistem funkcionisao u punom kapacitetu, sinhronizovano i u skladu sa procedurama.

Utvrđen je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizmaIzmjene i dopune se odnose na usklađivanje sa Uredbom o organizaciji i načinu rada Državne uprave kojom je Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma prestala da postoji kao organ uprave, a njene nadležnosti su povjerene Upravi policije – Sektor za sprječavanje pranja novca i finansiranja teoririzma. Donošenjem Zakona stvoriće se pravni osnov za implementaciju standarda EGMONT-a (Svjetske asocijacije finansijskih obavještajnih službi). Nova organizaciona jedinica je operativno nezavisna od državnih organa i organa državne uprave u dijelu svog rada, primjene ovlašćenja kao i zaštite podataka i informacija koje se odnose na ovu oblast, kako bi se u potpunosti zadovoljili međunarodne standarde u oblasti razmjene podataka i informacija u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Radi dalje harmonizacije u oblasti sprječavanja i kontrole industrijskog zagađivanja sa legislativom Evropske Unije, donijeta je Uredba o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola. Osim prenošenja pravne tekovine EU, primjenom rješenja definisanih ovih dokumentom omogućava se i identifikacija postrojenja koja podliježu obavezi pribavljanja integrisane dozvole za rad, u cilju postizanja visokog nivoa zaštite životne sredine (npr. emisije u vazduh, vodu i zemljište, stvaranje otpada, korišćenje sirovina, energetska efikasnost, buka, sprečavanje nesreća i sanacija lokacija nakon zatvaranja).

Vlada je prihvatila Aneks br. 1 na Ugovor o obavezi pružanja usluga prevoza putnika od javnog interesa (broj 07-302 od 7.02.2019. godine) i ovlastila v. d. direktora Uprave za željeznice Crne Gore Miroslava Kukavičića da potpiše Aneks.

Imajući u vidu da je Zakonom o budžetu za 2019. godinu utvrđen iznos od 9.350.000 eura na ime subvencija za proizvodnju i pružanje usluga željezničkog prevoza, te da je nakon plaćanja rata za kredite čiji su korisnici Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica i Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica i plaćanja mjesečnih rata po osnovnu Ugovora o obavezi pružanja usluga prevoza putnika od javnog interesa, preostao iznos od 578.676,31 eura resorno ministarstvo je predložilo, a Vlada prihvatila da ta sredstva budu uplaćena Akcionarskom društvu „Željeznički prevoz Crne Gore” za plaćanje zaostalih obaveza i usluge održavanja voznih sredstava.

Konstatovano je da Vlada očekuje od menadžmenta Željezničkog prevoza da odmah pristupi racionalizaciji poslovanja posebno sa aspekta optimizacije broja zaposlenih, ali i otklanjanja svih ostalih neracionalnosti. Vlada je iskazala odlučnost da i u budućnosti nastavi da obezbjeđuje ostvarivanje javnog interesa – prevoza putnika željeznicom, ali uz punu racionalizaciju troškova za šta najveću odgovornost snosi menadžment Željezničkog prevoza. Vlada očekuje i od svih zaposlenih u Željezničkom prevozu da daju adekvatan doprinos u procesu optimizacije i racionalizacije poslovanja.

Vlada je donijela Odluku o kategorizaciji državnih puteva kojom je više opštinskih puteva prekategorisano u regionalne puteve.

U raspravi je konstatovano da smo svjedoci da je decenijama stanje putne infrastrukture u Crnoj Gori značajno zaostajalo ne samo za evropskim standardima nego i za zemljama regiona te da Vlada stoga ulaže napore i usmjerava značajna sredstva u izgradnju i rekonstrukciju ukupne saobraćajne infrastrukture.

S tim u vezi je ukazano da su ove godine povećavana ulaganja u infrastrukturne projekte kroz najveći iznos Kapitalnog budžeta od obnove nezavisnosti – 320 miliona eura, da je u protekle dvije godine samo u magistralne i regionalne puteve uloženo više od 90 miliona eura, a da je ove godine za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje magistralnih i regionalnih puteva, rješavanje uskih grla i sanaciju mostova, klizišta i kosina već je utrošeno 32,4 miliona eura.

Uz planiranih ovogodišnjih planiranih više od 180 miliona za izgradnju autoputa koji će kvalitetno i trajno integrisati naš Sjever sa Centralnim regionom i Primorjem jasno je da se nikada u istoriji Crne Gore nije ulagalo u puteve kao što se to čini u proteklih nekoliko godina – rečeno je tokom rasprave.

Ukazano da novoizgrađeni ili rekonstruisani putevi kao i putevi koji biti izgrađeni u narednom periodu, poput pravaca Podvade – Petnjica, Vladimir – Ostros – Virpazar – Rijeka Crnojevića – Donji Ulići, Cetinje – Ivanova Korita, Međuvršje – Krstac, Međuvršje – Lovćen, Vrela – Njegovuđa i Cijevna Zatrijebačka – Dinoša i Kamenički Most – Virpazar, predstavljaju novu vrijednost kako za građane Crne Gore tako i za turiste te da poboljšanje dostupnosti svih područja naše zemlje predstavlja jedan od preduslova za viši kvalitet života građana kao temeljnu politiku Vlade.

Polazeći od finansijskog okvira utvrđenog Zakonom o budžetu Crne Gore za 2019. godinu, Vlada je usvojila Informaciju o dugoročnom zaduživanju, u cilju obezbjeđivanja dijela nedostajućih sredstava za finansiranje budžeta za 2019. godinu i prihvatila Ugovor o dugoročnom kreditu između Podgoričke banke AD Podgorica i Vlade Crne Gore - Ministarstva finansija, u iznosu od 47 miliona eura.

Usvojena je Informacija o trenutnom statusu usaglašavanja Nacrta zakona o radu sa relevantnim direktivama Evropske unije. U razmatranju Informacije konstatovano je da se Zakon o radu nalazi se u završnoj fazi izrade i da je u procesu socijalnog dijaloga postignut visok nivo saglasnosti. U pogledu usaglašavanja Nacrta sa relevantnim direktivama Evropske unije, naglašena je potreba usklađivanja sa odredbama o diskriminaciji, koje se jednim dijelom nalaze u Zakonu o zabrani diskriminacije kao opšem zakonu koji uređuje ovu oblast. Ovim povodom, Vlada je zadužila Ministarstvo za ljudska i manjinska prava da, na osnovu komentara pristiglih od strane EK, predloži izmjene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije.

Vlada je usvojila Informaciju o aktivnostima na sprovođenju Odluke o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore, koja sadrži pregled aktivnosti koje su nadležne institucije preduzele u cilju implementacije Odluke u periodu od 01.07. - 30.09.2019. godine.

Usvojena je i Informacija u vezi sa zahtjevom privrednog društva „SUNRAF beach properties“ d.o.o. iz Podgorice za kandidovanje na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma. U okviru diskusije potvrđen je predlog Ministarstva održivog razvoja i turizma da se ne prihvata prijava ovog projekta, imajući u vidu da je u postupku ocjene ispunjenosti uslova konstatovano da se objekat nalazi u odmakloj fazi izgradnje, a da je cilj Odluke da se podstakne razvoj novih projekata koji su u inicijalnoj fazi, čija bi se realizacija podstakla i osigurala ulozima lica koja ispunjavaju uslove za sticanje državljanstva prijemom, po osnovu realizacije posebnog programa ulaganja.

Vlada je prihvatila Predlog za kandidovanje projekata na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma i na Listu uvrstila sljedeće projekte: Izgradnja hotela „Breza“, Kolašin, po kondo modelu poslovanja; Izgradnja hotela „Kraljičina plaža“, Miločer, Budva, po mješovitom modelu poslovanja; i Izgradnja hotela „Durmitor Hotel and Villas“, Žabljak, po mješovitom modelu poslovanja.

Usvojen je i Izvještaj o realizaciji akcionog plana za unaprjeđenje poslovnog ambijenta (u izabranim oblastima)Konstatovano je da je u odnosu na prethodni period stepen realizacije povećan, kao i da se u narednom periodu očekuje usvajanje konkretnih zakona i uputstava od kojih zavisi i sama realizacija značajanog dijela planiranih aktivnosti. Budući da se bliži kraj prvobitno postavljenih rokova, ključni nosioci aktivnosti su zaduženi da ubrzaju dinamiku realizacije.

Posljednji put izmijenjeno četvrtak, 07 novembar 2019 17:56

Ostavi komentar

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.