test

Šta je usvojeno na današnjoj sjednici Vlade

Standard

22/02/2024

16:42

Vlada je na danas održanoj 17. sjednici kojom je predsjedavao premijer Milojko Spajić, utvrdila Predlog zakona o računanju vremena.

“Donošenju Zakona se pristupilo sa ciljem usklađivanja odredbi ovog zakona sa pravom Evropske unije, konkretno Direktivom 2000/84/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 19. januara 2001. godine o ljetnjem računanju vremena, kao i da se obezbijedi jedinstveno računanje vremena u Crnoj Gori. Zakonom je uređeno da period ljetnjeg računanja vremena počinje u 2 h 00 min 00 s, posljednje nedjelje u mjesecu martu, a završava se u 3 h 00 min 00 s, posljednje nedjelje u mjesecu oktobru”, saopšteno je iz Vlade.

Donijeta je Odluka o obrazovanju Operativnog tima za borbu protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama.

Cilj Operativnog tima je da doprinese primjeni Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i efikasnijoj zaštiti žrtve nasilja.

“Akcenat je na konkretnim slučajevima nasilja u porodici koji su kompleksniji po svojoj strukturi i zahtijevaju jaku međuresornu saradnju relevantnih institucija, a koja se odnosi prvenstveno na analizu operativnog postupanja svih uključenih subjekata”, navodi Vlada.

Kako su istakli, formiranje Operativnog tima će imati uticaj na društvo u cijelini, ali prvenstveno na žrtve porodičnog nasilja u smislu njihovog osnaživanja da prijave nasilje i vraćanja povjerenja u institucije.

“Takođe, ovaj Tim će razmotriti ukupnu praksu i kroz analizu reprezentativnih slučajeva i odgovarajućih izvještaja, informacija i mišljenja, raditi na utvrđivanju daljih smjernica i inicijativa za svrsishodne promjene na planu javnih politika i institucionalne prakse u oblasti sprečavanja i zaštite od svih oblika porodičnog nasija i nasilja nad ženama, uključujući i slučajeve ugovorenih dječjih brakova, sa posebnim, primarnim fokusom na postupanje i rad Uprave policije”, dodaje se u saopštenju.

Vlada je usvojila Informaciju o uspostavljanju javnog registra privrednih društava u većinskom vlasništvu države.

“Uspostavljanjem javnog registra stvoriće se poslovni ambijent koji će kroz jačanje primjene pravnih normi, ovlašćenja i odgovornosti Vlade i resornih tijela, a uz svakodnevnu saradnju sa državnim preduzećima, na transparentan način sagledati postojeće manjkavosti poslovanja ovih privrednih subjekata u cilju iznalaženja optimalnih rješenja za prevazilaženje problema, te prepoznavanja njihovog potencijala”, navodi Vlada.

Ocijenjeno je da će se implementacijom javnog registra unaprijediti upravljanje državnim preduzećima kako bi se kroz rigorozniju kontrolu njihovog poslovanja i uvođenjem adekvatnog korporativnog upravljanja uspostavili mehanizmi održivog i efikasnog upravljanja ovim društvima, a koji će doprinijeti zaštiti nacionalnog i opšteg interesa tj. prosperitetu naše privrede i života svih građana.

“Javni registar državnih kompanija će obuhvatiti informacije koje se odnose na pregled registracionih podataka i osnivačkih akata, opštih informacija o preduzeću, poslovnih podataka, zatim pravni status i vlasničku strukturu društva, kao i pregled finansijskog poslovanja svakog državnog preduzeća uz prikaz ključnih pokazatelja likvidnosti, profitabilnosti i solventnosti”, dodaje se u saopštenju.

Usvojena je Informacija o zaključivanju Ugovora o subvenciji između Regije Pulja, Odjeljenje za ekonomski razvoj i Ministarstva kulture i medija Crne Gore za projekat SA – CREATIVITY br. SA – 0200237 i prihvaćen tekst Ugovora.

Ministarstvo kulture i medija je 2020. godine započelo sa pripremom aplikacije za strateške projekte u okviru Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Južni Jadran 2021 – 2027, koji predstavlja nastavak Interreg IPA CBC Italija – Albanija – Crna Gora 2014 – 2020. Kako je Upravljačko tijelo programa Južni Jadran odredilo pet prioriteta za realizaciju strateških programa za finansijsku perspektivu 2021-2027, odobren je projekat SA CREATIVITY u kojem je nosilac Ministarstvo kulture i medija Crne Gore, a projektni partneri Nacionalna turistička organizacija CG, Ministarstvo turizma Republike Albanije, Regija Pulja i Regija Molize iz Italije. Kako je istaknuto u diskusiji, Ministarstvo kulture i medija će u okviru projektnih aktivnosti sprovesti projekat rekonstrukcije i revitalizacije Tvrđave Španjola, što podrazumijeva rekonstrukciju objekta u postojećim gabaritima – kulturnog dobra Tvrđava Španjole i uspostavljanje međunarodnog kreativnog centra.

“Cilj implementacije ove aktivnosti jeste prije svega zaštita kulturnog dobra od daljeg propadanja kroz stavljanje u novu, održivu savremenu funkciju”, ističe Vlada.

Vlada je utvrdila Osnovu za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Francuske o saradnji u domenu odbrane i prihvatila tekst Sporazuma.

“Sporazum se zaključuje u cilju unapređenja saradnje u oblasti odbrane između dviju država i u njemu se definišu principi prema kojima će se ta saradnja sprovoditi. Takođe, definišu se oblasti saradnje, aktivnosti kroz čiju realizaciju će se saradnja sprovoditi, odgovornosti strane porijekla čije osoblje boravi na teritoriji strane prijema tokom aktivnosti koje se sprovode u okviru saradnje predviđene ovim Sporazumom”, ističe se.

Usvojen je Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za implementaciju Strategije odbrane Crne Gore 2023 – 2025 za 2023. godinu. U dokumentu se navodi da stepen realizacije mjera iz Akcionog plana u izvještajnom periodu iznosi oko 72 odsto, djelimično je realizovano 6 odsto, dok oko 22 odsto mjera nadležni organi nijesu uspjeli da realizuju.

Nakon usvajanja Završnog izvještaja o njegovoj realiazaciji, januara 2023. godine, Vlada Crne Gore je usvojila novi Akcioni plan za implementaciju Strategije odbrane Crne Gore koji obuhvata period 2023-2026. godina. S tim u vezi, Interresorna radna grupa za praćenje implementacije Akcionog plana 2023-2026 je nastavila sa ispunjavanjem zadatka, te u cilju kvalitetnog i sveobuhvatnog ostvarivanja strateških i operativnih ciljeva potvrdila neophodnost sinergijskog djelovanja nadležnih organa prilikom ispunjavanja definisanih rezultata, posebno u dijelu onih koji zahtijevaju međuresornu saradnju nadležnih organa u njihovoj realizaciji.

Vlada je usvojila Izvještaj Ministarstva ljudskih i manjinskih prava o radu i stanju u upravnim oblastima sa izvještajem JU Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore za 2023. godinu, kao i Izvještaj o radu Koordinacionog tijela za praćenje sprovođenja Deklaracije partnera Zapadnog Balkana o integraciji Roma/kinja u sklopu procesa proširenja Evropske unije za 2023. godinu.

Usvojena je Informacija o projektnim prijavama pripremljenim za podnošenje u okviru 30. poziva tehničke podrške za pripremu projektne dokumentacije i 10. poziva za sufinansiranje investicija za sprovođenje infrastrukturnih projekata kroz Zapadnobalkanski investicioni okvir (ZIO). U skladu s osnovnim principima funkcionisanja ZIO, Operativni odbor ZIO je u decembru 2023. godine donio odluku o raspisivanju 30. poziva za tehničku podršku u pripremi projektne dokumentacije i 10. poziva za sufinansiranje investicija za sprovođenje infrastrukturnih projekata. Dostavljanje projektnih predloga kroz navedene pozive odnosi se na nove ili postojeće projekte u oblasti održivog saobraćaja, čiste energije, digitalne budućnosti, zaštite životne sredine i klimatskih promjena i razvoja ljudskih resursa.

Tim povodom, Vlada je ovlastila nacionalnog IPA koordinatora da, u okviru 30. poziva tehničke podrške za pripremu projektne dokumentacije, Sekretarijatu Zapadnobalkanskog investicionog okvira podnese četiri projektne prijave: 1) Izgradnja novog 110 kV dalekovoda Virpazar – Briska Gora – Ulcinj, sa nastavkom na 110/35 kV Virpazar i 110/35 kV Ulcinj; 2) Izrada studije izvodljivosti, glavnog projekta, ekološke studije i tenderske dokumentacije za izgradnju želježničkog kraka do željezničke stanice „Aerodrom Podgorica“; 3) Izrada glavnog projekta, ekološke studije i tenderske dokumentacije za rekonstrukciju i povezivanje između željezničke stanice Bar sa lukom Bar i 4) Izrada glavnog projekta za sanaciju 17 željezničkih staničnih zgrada i pomoćnih objekata na dionici pruge Vrbnica – Bar.

U okviru 10. poziva za sufinansiranje investicija za sprovođenje infrastrukturnih projekata, nacionalni IPA koordinator je ovlašćen da podnese osam projektnih prijava: 1) Izgradnja DV 110 kV Herceg Novi – Vilusi, rekonstrukcija 110/35 kV TS Vilusi i proširenje 110/35 kV TS Herceg Novi; 2) CEDIS pametna digitalizacija – faza I; 3) Izgradnja TS 400/110 kV Brezna – II faza; 4) Unapređenje sistema za prikupljanje otpadnih voda u opštinama Nikšić i Pljevlja; 5) Unapređenje sistema vodosnabdijevanja u Prijestonici Cetinje; 6) Infrastruktura vodosnabdijevanja i prikupljanja otpadnih voda na Jadranskoj obali – Bokokotorski zaliv 7) Vodovod i sanitacija na Crnogorskom primorju, faza V, komponenta 2 – Opština Tivat; 8) Vodosnabdijevanje i sanitacija u Ulcinju – Faza 1- Komponenta 2: Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i prateće infrastrukture.

Vlada je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o obrazovanju Komisije za praćenje realizacije Srednjoročnog programa rada Vlade 2024-2027 i godišnjih programa rada Vlade. Dopunama ove Odluke definišu se novi zadaci Komisije, kako bi se u njen rad uključila predstavnica Kancelarije za održivi razvoj u Generalnom sekretarijatu Vlade, u interesu postizanja veće usklađenosti sektorskih strateških dokumentata, iz tematskog dijela Programa, sa Nacionalnom strategijom održivog razvoja. Novi zadaci Komisije podrazumijevaju i efikasnije prikupljanje podataka o korišćenju donatorskih sredstava u ministarstvima, na osnovu dostavljenih podataka članova Komisije, u cilju što potpunijeg sagledavanja finansijskih aspekata sprovođenja Srednjoročnog programa rada VIade 2024 – 2027 i godišnjih programa rada Vlade i sprovođenje reformskih aktivnosti koje doprinose realizacijï njenih prioriteta i ciljeva. Takođe, izmjena Odluke je i izraz neophodnosti da članovi Komisije koriste Informacioni sistem za praćenje i izvještavanje o realizaciji SPRV (ISPI).

Izvor (naslovna fotografija):

Vlada Crne Gore

Ostavite komentar

Komentari (0)