test

Vlada obrazložila ponovnu smijenu Brđanina: Neadekvatnim rukovođenjem ozbiljno narušio funkcionisanje policije

Standard

04/08/2023

15:17

Vlada je obrazložila da je direktor Uprave policije Zoran Brđanin ponovo smijenjen nakon što je uhapšen jedan od njegovih najbližih saradnika Dejan Knežević, ali i više policijskih službenika za koje se sunja da su sarađivali sa kriminalnim strukturama.

Ističu da je stanje u bezbjednosnom sektoru sa akcentom na Upravu policije tada bilo veoma loše, te da je bilo neophodno izvršiti kadrovske, organizacione i druge promjene u cilju izgradnje integriteta i uspostavljanja povjerenja kod građana i međunarodnih partnera.

Upravni sud je, podsjećamo, odlučio da smijenjeni direktor Uprave policije Zoran Brđanin treba da se vrati na posao, ali ga je Vlada juče po drugi put smijenila.

Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić podnio je Vladi predlog da Zoranu Brđaninu, direktoru Uprave policije, prestane mandat, prije isteka vremena na koje je postavljen.

“U predlogu u bitnom navodi se da imenovani obavlja funkciju direktora Uprave policije od 16.8.2021. godine, da je Specijalno državno tužilaštvo, vršenjem poslova iz svoje nadležnosti, lišilo slobode više policijskih službenika Uprave policije, među kojima i v.d. pomoćnika direktora policije za Sektor za borbu protiv kriminala, te da je istima određen pritvor zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična djela iz oblasti organizovanog kriminala i korupcije”, ističe Vlada u obrazloženju.

Dalje se navodi da je na vanrednoj sjednici Vijeća za nacionalnu bezbjednost 28.marta, a nakon policijsko-tužilačke akcije, konstatovano da je stanje u bezbjednosnom sektoru sa akcentom na Upravu policije veoma loše, kojom prilikom je zaključeno da je neophodno izvršiti kadrovske, organizacione i druge promjene u cilju izgradnje integriteta i uspostavljanja povjerenja kod građana i međunarodnih partnera.

Povezani članci

“Na istoj sjednici Vijeće je preporučilo Vladi da otkloni smetnje u bezbjednosnom sektoru”, ističe se u obrazloženju.

Nadalje, u predlogu se navodi da je obaveza u radu policije, Kodeksa etike policije, očuvanje, afirmacija i unapređenje dostojanstva i ugleda policijskih službenika, jačanje povjerenja građana u rad Policije.

“Na osnovu navedenog, ministar unutrašnjih poslova predlaže da Vlada, imajući u vidu ozbiljno narušeno funkcionisanje policije uzrokovano neadekvatnim rukovođenjem istom, utvrdi prestanak mandata Zoranu Brđaninu, direktoru Uprave policije, a prije isteka vremena na koje je postavljen”, ističe Vlada.

Navodi se da je Brđaninu nakon sprovedenog ispitnog postupka sa ovlašćenim licem u Ministarstvu unutrašnjih poslova, ponuđeno raspoređivanje na drugo radno mjesto u policiji ali on nije prihvatio.

“Takođe, imenovani je podnio zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu po prestanku funkcija, i isti mu je odobren”, navodi Vlada.

Dalje navode da je Zakonom o unutrašnjim poslovima propisano da ukoliko nadležni skupštinski odbor ne prihvati posebni izvještaj Direktora o rezultatima policije u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, ministar može pokrenuti postupak razrješenje direktora Uprave policije.

“S tim u vezi, donoseći Rješenje u ponovljenom postupku, Ministarstvo unutrašnjih poslova od Skupštine Crne Gore zatražilo je informaciju o tome da li su posebni izvještaji direktora Uprave policije prihvaćeni od strane Odbora za odbranu i bezbjednost. Skupština je 19.jula dostavila informaciju od nadležnog Odbora. Naime, navedenom informacijom, Ministarstvo je obaviješteno da ni Izvještaj od 19.5.2022. godine, niti izvještaj od 24.11.2022. godine nijesu bili predmet razmatranja Odbora, uprkos činjenici da je od njihovog podnošenja prošlo 14, odnosno 8 mjeseci”, navodi Vlada.

Takođe, ističu, budući da je ustaljena pravna praksa da javnopravni organ, u konkretnom Skupština Crne Gore, preko svog nadležnog Odbora, ima zakonsku dužnost da razmatra dostavljene posebne izvještaje, a kako nije propisan poseban rok, to mora učiniti u razumnom roku, tokom svojih sjednica, što kako je evidentno Odbor nije učinio više od 14 mjeseci, iako je parlament bio u zasijedanju.

“Cijeneći da se radi o ovako esencijalnom i delikatnom pitanju, koje se na najozbiljniji način tiče nacionalne bezbjednosti i na nju direktno utiče, te uzimajući u obzir protek svakog razumnog roka
za razmatranje ovih izvještaja, mora se uzeti pretpostavka da skupštinski odbor nije prihvatio ove izvještaje”, navodi Vlada.

U prilog ovome i sudska praksa Upravnog suda koja u presudi ustanovljava da se, ukoliko zakonom nije propisan poseban rok, što je ovdje slučaj, razumnim rokom ima smatrati 20 dana od dana podnošenja.

“Stoga se ima smatrati da Ministarstvo unutrašnjih poslova ovo uzima kao neprihvatanje izvještaja, a imajući u vidu neracionalno dug protok vremena, jer prvi izvještaj koji je dostavljen prije 14 mjeseci, a pokrivao je period od 6 mjeseci prethodnog rada Uprave policije, nije razmatran, nakon čega je dostavljen i novi izvještaj (drugi), koji takođe nije razmatran, a kod nesporne činjenice da je Vijeće za nacionalnu bezbjednost na svojim sjednicama zaključilo alarmantno loše stanje u Upravi policije”, saopšteno je iz Vlade.

Dalje navode da je stanje u policiji nakon sprovođenja akcije hapšenja policijskih službenika, kao i narušeno opšte stanje rada policije, a budući da se radi o činjenicama koje su bile opštepoznate, ukazivalo na neophodnost hitnog razmatranja ovih posebnih izvještaja pred skupštinskim Odborom, koje je izostalo.

Upravni sud je, prilikom poništavanja prvobitnog Rješenja, razloge za poništaj bazirao na pretpostavci da Uprava policije ne predstavlja organ uprave, te da, sljedstveno tome, ni direktor te Uprave nije starješina organa u smislu zakona, zbog čega se na njega, ističe Vlada, navodno ne mogu odnositi pravila o razrješenju propisana Zakonom o državnim službenicima i namještenicima.

“Naime, članom 2 stav 1 Zakona o državnoj upravi  propisano je da poslove državne uprave vrše ministarstva i drugi organi uprave. Osim njih, pojedine poslove državne uprave može vršiti i lokalna samouprava, odnosno pravna lica (tzv. nosioci javnih ovlašćenja), ukoliko su im ti poslovi povjereni zakonom, odnosno aktom Vlade, što ovdje evidentno nije slučaj, jer Uprava policije niti je organ lokalne samouprave, niti je delegirani nosilac javnih ovlašćenja. Takođe, samorazumljivo je da Uprava policije nije ni ministarstvo”, saopšteno je iz Vlade.

Prema njihovim riječima, činjenica da zakon nije ostavio mjesta sumnji, jasna je, naročito iz odredbe člana 26 istog Zakona koja u stavu 1 propisuje da se organ uprave osniva za poslove izvršavanja zakona i drugih propisa, odnosno za vršenje pretežno stručnih i sa njima povezanih upravnih poslova u pojedinim oblastima.

“Dodatno, karakter organa uprave koji je presudom osporen Upravi policije vidimo i u stavu 2 istog člana kojim je predviđeno i da je organ uprave samostalan u vršenju poslova iz svoje nadležnosti i upravljanju ljudskim resursima u skladu sa zakonom, a odgovoran je ministarstvu nadležnom za upravnu oblast u kojoj vrši poslove. Konačno, članom 26 stav 4 Zakona o državnoj upravi utvrđeno je da naziv organa uprave, po pravilu, sadrži riječ “uprava” što je ekplicitan slučaj kada je i Uprava policije u pitanju, kako je to i propisano u članu 9 stav 2 Zakona o unutrašnjim poslovima. U konkretnom, prostim uvidom u odredbe Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave vidi se veoma jasno da Ministarstvo vrši samo prateće, pomoćne, normativne i poslove
nadzora i kontrole nad obavljanjem same policijske djelatnosti, što Upravni sud propušta da uoči”, ukazuje Vlada.

Vlada stoji na stanovištu da u suprotnom za Upravu policije ne bi važilo jedno od osnovnih načela funkcionisanja državne uprave propisano u članu 9 Zakona, a to je načelo kontrole rada organa državne uprave.

“Kontrola rada organa državne uprave ostvaruje se vršenjem upravnog i drugog nadzora, sudskom kontrolom i drugim oblicima kontrole, u skladu sa zakonom. Uprava policije ne samo da, na uobičajen način, podliježe kontroli rada ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove i sudskoj kontroli, već i posebnom vidu parlamentarne kontrole, budući da direktor Uprave policije podnosi nadležnom radnom tijelu Skupštine poseban izvještaj o rezultatima u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, dva puta godišnje, sve u skladu sa članom 9 stav 9 Zakona o unutrašnjim poslovima, čime Uprava policije ne samo da ispunjava sve uslove potrebne da bi se neki organ smatrao organom uprave, a direktor policije starješinom tog organa, već konstituiše, na određeni način, idealni model organa javne uprave”, ističe Vlada.

Dalje navode da na osnovu člana 33 Zakona o državnoj upravi, da bi jedno lice moglo biti smatrano starješinom organa uprave potrebno je da ga imenuje Vlada, na predlog resornog ministra u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti državnih službenika i namještenika.

“Sve ovo, uz dodatne specifičnosti konkretnog rada Policije, i posebne uslove koje propisuje član 9 Zakona o unutrašnjim poslovima, eksplicitno je potvrđeno i kod imenovanja direktora Uprave policije”, ističe Vlada

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, već se može tužbom pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema rješenja.

Ostavite komentar

Komentari (0)