test

KATNIĆ unaprijed napisao žalbu na rješenje o produženju pritvora: PIŠEM SADA, JER VJERUJEM DA KASNIJE NEĆU MOĆI…

S Rastoder

10/05/2024

14:35

Bivši Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić unaprijed je napisao žalbu na rješenje o produženju pritvora vanraspravnom Vijeću Višeg suda, jer, kako je naveo u žalbi, ne vjeruje da će 15. maja kada mu ističe tridesetodnevni pritvor, biti u stanju da je napiše. On je u žalbi naveo više činjenica koje pobijaju osnov za produženje pritvora kao i sami optužni akt. Oslobodio je vanraspravno vijeće odgovornosti a obratio se dirketno predsjedniku suda Borisu Saviću kojem je rakao da vjeruje da nije dio ''zavjereničke grupe'' već da se plaši hapšenja jer su mu to javno prijetili. Katnić u žalbi detaljno navodi ulogu i zadatak pritvorenog bivšeg policijskog operativca Petra Lazovića u komunikaciji sa šefom krimnalne organizacije Radojem Zvicerom i pita Savića zašto su falsifikovani transkripti komunikacije iz koje su izostavljeni bitni djelovi.

Katnićevu žalbu objavljujemo integralno.

Gospodo sudije iz vanrasrpavnog Vijeća Višeg suda u Podgorici, pišem vam ovu žalbu na vaskrs 05.05.2024. otprilike jedno deset dana prije nego će biti donijeto rešenje na koje ulažem žalbu. Ne brinite samnom je sve u redu, nego zbog štrajka glađu u koji sam od nedelje 14.04.2024. godine vjerujem da neću biti u mogućnost da je napišem nakon isteka 15.05.2024 godine. No, znate da ne mogu ništa izgubiti, sva rješenja koja ste donijeli u prethodne dvije godine, a odnose se na pritovreno lice, kao jaje jajetu liči, pa je svejedno kad ću napisati žalbu.

Uvažene sudije iz Vijeća oslobađam vas svake odgovornosti. U narednom tekstu obraćam se Borisu Saviću, mada je moguće ako mogne kako da će izbjeći da predsjedava Vijećem.

Gospodine Borisu Saviću vama je dobro poznato da će Sud donijeti oslobođajuću presudu, ako činjenični opis optužnice ne sadrži bitna obilježja krivičnog djela koje se optuženom stalvja na teret. Sledstveno tome poznato vam je da sudija za istragu a potom i sudija koji odlučuje o potvrdjivanju optužnice će odbaciti te akte ako ne sadrže sva obilježja krivičnog djela koja se optuženom stavljaju na teret. Naredba za srpovodjenje istrage kti.s. br.9/24 od 15.04.2024 godine koju je Specijalno tužilštvo podiglo protvi mene za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i zloupotrebu službenog položaja, a odnose se na mene, ne sadrže obavezne elemente koje zakon predvidja. Što ne odbaciste tu naredbu? Morali ste.

Činjenični opis krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije pod 1. te naredbe ne sadrži obavezne elemente tog djela, ne sadrži vrijeme kada je to djelo dovršeno u krivično pravonom smislu. Ovo ne samo da je obavezan element ovog krivičnog djela, već se bez njega ne može utvrdjivati kada počinje (može početi) realizacija kriminlanog plana i izvršenje cilja formiranja kriminlane organizacije. Tek kada se formira dovrši ovo krivično djelo, pripadnici kriminlane ogranizacije mogu da počnu sa izvršenjem krivičnih djela za koja su prihvatili svoje uloge u mom slučaju zlouptreba službenog položaja iz člana 416 kz. Tužilaštvo pod tačkom 1. nardbe navodi da je ova kriminlana organizacija formirana u toku 2020. godine. Sto to znači? Je li u januaru te godine, junu, oktobru, decembru, 28 decembra i tako dalje. Dakle, nema vremena kada je ovo krivično djelo dovršeno. Ne zna se kada sam postao član kriminalne organizacije, a ni to kada je ono dovršeno kao krivično djelo.

Iz ovoga dalje proizilazi da se ne zna kada sam otpočeo izvršenje kriminlanih djela koja sam privhatio da vršim za kriminlanu organizaciju.

Da je to tako potvrdjuje navod pod tačkom 2. naredbe gdje se u sklopu činjeničnog opisa krivičnog djela iz ćlana 416 kz stoji da sam to djelo, a napominjem za ovu kriminalnu organizaciju počinio 28.12.2020. god. Dakle prije nego je ova kriminlana organizacija formirana.
Jer kako stoji u naredbi tužioca može i 31.12.2020 godine. To znači da ovo krivično djelo nisam počinio realizujući kriminalni plan, i svoju odluku da za ovu kriminlanu organiziaciju vršim krivična djela zloupotreba službene dužnosti. Pored toga, ovaj činjenični opis ne sadrži ni virjeme do kada je trajala ova kriminalna organizacijia. Ovo je posebno važno jer se mene na teret stavlja (a i Lazoviću) da sam postao član ove kriminalne organizacije i prihvtio da vršim krivična djela zloupotreba službenog položaja iz člana 416 kz kao glavni specijalni tužilac. Da napomenem i Zoranu Lazoviću se to isto stavlja na terete, dakle kao pomoćnik direktora policje. Do kada sam ja, gospodine Saviću mogao da budem član ove kriminlane orgnaizacije? Samo dok sam bio Glavni specijalni tužilac, a to je do 17.02.2022. godine. Ovaj činjenični opis ne sadrži ni mjesto gdje je formirana ova kirminalna organizacija, pa se ne zna da li je formirana u Podgorici, u Crnoj Gori ili u medjunarodnim razmjerama.

Dakle, gospodine Saviću zašto, a morao je sudija za istragu, ili vi kao prdsjedenik Vijeća, a kad vidjeste da nema djela ne odbaciste naredbu nego ja već mjesec u zatvoru. Ponavljam ono sa početka, ako činjenični opis iz naredbe ne sadrži sva obilježja predmetnih djela, onda nema krivičnog djela. Kako je ovdje jasno da nema krivčnog djela stvaranje kriminalne organizacije, a time i da nijesam mogao nešto počiniit pa ste morali postupiti na opisani način. Morate odgovoriti zašto nijeste?

Idemo dalje.

U odnosu na krivična djela zloupotreba službenog položaja iz člana 416 kz situacija je još gora.
Pod tačkom tri naredbe, a u vezi krivičnog djela zlouptoreba službenog položaja iz člana 416kz stoji da sam ja sa Zoranom Lazovićem kao saizivršilac izvršio ovo krivično djelo. Pritom se u tom činjeničnom opisu navodi da sam ga ja izvršio kao Glavni specijalni tužilac, a Zoran Lazović kao pomoćnik direktora Uprave policije CG. Molim vas da mi u rješenju kojim odbijate ovu moju žalbu objasnite kako je ovo moguće da ja iz tužilaštva, a Lazović iz policije kao saizvršioci počinimo krivično djelo u tužilaštvu ili u policiji, svejedno. Ili još gore, kako da ja počinim krivično djelo, a što tvrdi tužilaštvo u Specijalnom državnom tuzilaštvu, a Zoran Lazović u policiiji pa da opet budemo saizvršioci.

No idemo da vidimo kako tužilac opisuje saizvršilaštvo i da li ga uopšte opisuje. Što znači da nema bitnog obilježja ovog krivičnog djela.
Krivično djelo može bilo koje lice izvršiti kao izvršilac, saizvršilac ili saučesnik u izvršenju krivičnog djela -podstrekač , pomagač.
Izvršilac djelo može izvšsiti učešćem u radnji izvršenja.
Saučesnik (što je ovdje važno) učešćem u radnji izvršenja tog djela ili na drugi način realizujući zajedničku odluku bitno doprinese izvršenju krivičnog djela. Navešću samo kratko saučesnik može djelo izvršiti podstrekavanjem nekog lica da izvrši krivično djelo ili putem pomaganja opet drugom licu da izvrši to djelo.
Ne bih ovo i ovoliko pisao ali moram da prikažem ovaj poraz pravde u crnogorskom pravosuđu.
Da vidimo što tužilac za Lazovića navodi da je saizvrsilačka radnja i to na više mjesta. Navodi da je naložio okrivljenom Milivoju Katniću da kao Glavni specijalni tužilac posreduje i saglasi se da okrivljeni specijalni tužilac Saša Čadjenović kao neposredno postupajući tužilac ne pokreće krivični postupak protiv Duška Roganovića. Je li to što je Lazović naložio Miliivoju Katniću da posreduje i saglasi se u saizvršilaštvu učešće u radnji izvršenja zloupotrebe službenog položaja. Jasno da nije, pa idemo dalje. Je li ovo što je naložio okrivljenom Milivoju Katniću saizvršilačka radnja učešća u izvršenju krivičnog djela zloupotrebe na drugi način, pa sve da je Zoran Lazović bio zaposlen u Specijalnom drzavnom tuzilaštvu a nije.

Da bi činjenicni opis naredbe bio potpun mora se navesti da je realizuje zajednička odluka i to opisati, a potom da je bitno doprinio izvršenju djela pa i to opisati. O tome nema ni riječi.


Što bi moglo biti kad neko nalozi drugom licu da posreduje kod trećeg da treće lice u ovom slučaju Saša Čadjenović izvrši krivično djelo bilo koje. Moglo bi biti eventualno podstrekavanje od strane Zorana Lazovića na Milivoja Katnića da on podstrekne Sašu Čadjenovića da izvrši krivičn djelo iz člana 416 kz. Dakle posredno podstrekivanja gdje bi i Zoran Lazović i ja bili podstrekači a Sasa Čadjenović izvršilac kd iz člana 416 kz.

Ali to je za tužioca saučesništvo uz to nigjde se ne navodi da je Zoran kod mene stvorio volju ili vec postojeću učvrstio niti se opisuje način na koji je to učinio. Dakle ovdje nisu opisane radnje izvršenja ovog krivičnog djela niti pak sama radnja izvršenja.
Dakle u tom činjeničnom opisu krivično djelo zloupotreba službenog položaja pod tačkom 3. naredbe za sprovodjenje istrage nema bitnih obilježja krivičnog djela iz člana 416 kz ni za Zorana Lazovića a i niti za mene.
Morali ste ovaj postupak hitno obustaviti.

Da li mozda čekate da kada ja lijepo iznesem greške tužilac sve popravi u optužnici. Ako je tako vi ste član ove zavjereničke grupe mada ne vjerujem nego ovo nijesti ni pogledali.

Konačno pod tačkom 4. optužnice mi se stavlja na teret da sam zloupotrijebio službeni položaj na način što nijesam vršio svoju službenu dužnost već sam se saglasio sa odlukom Saše Čadjenovića kao neposredno postupajućeg državnog tužioca da Specijalno tužilaštvo ne pokreće krivični postupak protiv Petra Lazovica i Ljuba Milovića.
Ovdje takodje nema ni riječi koju službenu radnju nijesam peduzeo u okviru službene dužnosti te počinio ovo krivično djelo nečinjenim.

Tužilac navodi da sam se saglasio sa odlukom Saše Čadjenovića. To nije nečinjene nego činjenje. Medjutim nigdje u opisu dužnosti Glavnog specijalnog tužioca nema obaveze da se sa bilo kojom radnjom postupajućih tužilaca saglašava ili ne saglašava. Ako bi ja kao Glavni specijalni tužilac zaključio a što tvrdi tužilac odnosno da sam znao da su ova lica počinila krivična djela koja opet tužilac navodi (mada nema pravosnažnih odluka za tako nešto) onda sam morao da bez odlaganja pokrenem krivični postupak lično ili preko nekog specijalnog tužioca. To je moja službena obaveza i to bi onda bila radnja koju sam propustio. Ali se nigdje ne navodi, a to znači da činjenični opis ovog djela ne sardrži bitno obilježje krivičnog djela iz člana 416 kz.

Na kraju ovog dijela niti jedno krivično djelo koje mi se stavlja na teret ne sadrži obilježja krivno djela sto znači i da nijesu krivična djela predvidjena krivničnim zakonikom. Kako je to tako ja nijesam mogao počiniti ova krivična djela. Zašto sam onda u pritvoru predsjednice najuglednijeg postupajućeg krivičnog suda u zemlji. Znam da sam vam ovo što sad slijedi već pisao ali kako sam još u pritvoru vidim da je džabe, pa pišem za one koji ce doći i naplatiti nepravdu.

U činjenicnom opisu naredbe za sprovodjenje istrage pod jedan stoji da je Zoran Lazović formirao kriminalnu organizaciju čije su članovi postali Petar Lazović, Saša Čadjenović i ja radi vršenja teških krivičnih djela zloupotreba službene dužnosti. Da smo prihvatili kriminalni plan te ulogu u izvršenju krivičnih djela zlouptreba službenog polozžaja pa se za mene navodi i koja sam krivična djela izvršio realizujući kriminalni plan. To isto se navodi i za Zorana Lazovića.
Medjutim za Petra Lazovića i Sašu Čadjenovića se navodi da su oni prihvatili da ova ista krivična djela koja se opisuju da su oni prihvatili da vrše za ovu kriminalnu organizaciju već prihvatili da vrše za kriminalnu organizaciju Radoja Zvicera. I ne samo to već sa svih realizujući i svoju odluku i dio kriminalnog plana koji su prihvatili i već izvršili i to za Sašu Čadjenovića šest pojedinačno odredjenih krivičnih djela.
I ne samo to već i da su ova dvojica za članstvo u toj kriminalnoj organizaciji i izvršenje ovih krivičnih djela već optuženi koja optužnica je stala na pravnu snagu. Može li to? Ne može.
Ne moze se dva puta odlučivati o istoj stvari to je načelo ”ne bis idem”
Dakle Saša Čadjenović i Petar Lazović su već otpuženi da su ova krivična djela počinili kao pripadnici kriminalne organizacije koju je formirao Radoje Zvicer i ne mogu ih počiniti kao članovi niti jedne druge kriminalne organizacije pa ni ove što je formirao Zoran Lazović. Što znači gospodine Saviću da oni ne mogu biti pripadnici ove kriminalne organicazije koju je formirao Zoran Lazović Koliko onda kriminalna organizacija koju je formirao Zoran Lazović ima članova. Ima mene i Zorana Lazovića.
Krivični zakon u članu 401 kz predvidja da kriminalna organizacija mora kao obavezan element imati tri ili više članova zašto onda gospodine Saviću ja ležim u pritvoru. Dakle čekate da tužilac ovo nekako ispravi hvatanjem još nekog člana.
To bi bilo teško sagresenje morate reagovati čim ne postoji osnovana sumlja da je ispunjen do tog stepena nekih elemenata krivičnog djela i odbaciti optužnicu za to djelo. Vi to ne radite a dužni ste.
Pored iznijetog vi ste se oglušili o još jedan princip zkp a to je da učinilac krivičnog djela može odgovarati za krivično djelo koje je bilo u vrijeme izvršenja predvidjeno kao krivičnno djelo. Tužilac u naredbi za sprovodjenje istrage u dijelu pod jedan izmedju ostalog navodi da je cilj kriminalne organizacije koju je formirao Zoran Lazović i čiiji sam ja član postao za cij imala da saradjuje sa krimialnom organizacijom koju je formirao Radoje Zvicer.
Krivičnno djelo stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401 kza ima samo jedan cilj, a to nije ovaj što navodi tužilac vec vršenje krivičnih djela za koja se moze izreći kazna zatvora od četiri godine ili teža .
Dakle tužilac je dodao još jedan cilj, a to je saradnja sa drugim kriminalnim organizacijama što znači novi elemenat ovog krivičnog djela.
Nije samo tužilac već i istražni sudija pa i vi u ukidnom rješenju povodom moje žalbe na odrjedjivanje pritvora. Tako na strani dva u zadnjem pasusu navodite I to da je ova kriminalna organizacija za cilj imala da saradjuje sa kriminalnom organizacijom koju je formirao Radoje Zvicer. Sve identično kao i tužilac, a i kako neće kada je neki stručni saradnik ovo rjeenje radio. Dakle samo Skupština Crne Gore može donositi zakone ili mijenati postojeće. A posto je tužilac izmijenio ovo krivično djelo i dodao mu novi element onda ste skršili ovo načelo koje sam vam naveo, a morali ste u ovom slucaju odbaciti naredbu o sprovodjenju istrage. Kažite gospodne Saviću neka ga, kad je proslo ukidno rjesenje u predmetu ”terorizam” proći će i ovo. Sve do ”ure” gospodine Saviću.
No idemo na čnjenično stanje. Bili ste djelimično u pravu kada ste u ukidnom rješenju naveli da iz dokaza koje je predao tužilac proizilazi osnovana sumnjaa da sam počino krivična djela koja mi se stavlajju na tereret. Ali ste zanemarili a to je protivzakonito sve ove činjenice koje sam do sada nave,o a one su tada kao i sada kao što će i vijek vjekova postojale.
Pored toga zanemarili ste da je tužilac dužna po zakonu da pribavlja dokaze koji kao idu na štetu okrivljenog ali tako i one koji idu u njegovu korist. Upozoravam vas i sada da tužilac mene sprečava da dobijem dokaze. Vi jedini ste nadležni da u ovoj fazi postupka to spriječite. Prije činjenica najgore profesionalno i ljudsko sagrešenje je što ste dozvolili da tužilac na strani 10 unese netačne i falsifikovane komunikacije koje su navodno vodili Petar Lazović i Radoje Zvicer. U toj šemi se nalazi sedam poruka koje je poslao Petar Lazović Radoju Zviceru dok se ne nalazi niti jedna od komunikacija koje je poslao Radoje Zvicer. Jasno je što se vidi iz smisla poruka Petra Lazovića da mu Radoje Zvicer na svaku odgovara. Zašto ih nema. Zašto ih nijesam dobio od tužioca iako sam ih tražio više puta. Isti slučaj je sa komunikacijama na strani 82 i 83.
I ovdje su izbačene komunikacije koje ukazuju da Lazović Petar daje namjerno netačne informacije Radoju Zviceru i da ga obmanjuje. Zašto ste dozvolili da se u javni dokument dakle u javnu ispravu unesu netačni podaci izostave obavezni sadržaji.
Jasno je da tužilac vrši krivičnna djela zloupotreba službenog položaja i falsifikovanje službene isprave ali zašto ovo vi dozvoljavate.

A sad o činjenicama

Iako nema podataka u činjeničnom opisu naredbe za sprovodjenje istrage kada je formirana kriminalna organizacija čiji sam ja član postao najbliže bi bilo krajem decembra 2020. godine i početkom 2021. godine. A stavlja mi se na teret da sam prihvatio da krivično ne gonim istaknute pripadnike kriminalne organizacije koju je formirao Radoje Zvicer. To je suština. Da vidimo koji dokazi za sada postoje u spisima predmeta. Što je izjavio svjedok Milorad Žižić. On je izjavio da je otkrivanje krivičnih djela i stvaranje kriminalnih organizacija posebno kriminalne organizacije Kavački i Škaljarski klan pruzeo sektor za borbu protiv organizovanog kriminala odnosno odjeljenje kojim je on rukovodio. Bilo je to u 2020. godini u 2021. godini i dalje što meni nije insteresantno. Svjedok je izjavio da je tužilac koji je sturučno rukovodio njhovim radom bio Saša Čadjenović, a konačne odluke je donosio Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić.

Što još kaže svjedok Milorad Žižić? Da Dragan Radonjić od 2020. godine ni samostalno ni sa svojim timom u saradnji nije učestvovao u radu ni na jednom predmetu. Još kaže svjedok Žižić, a za to imaše potvrdu u svim spisima toga suda koji se odnsoe na kriminalnu grupu Kavčani da je više od 80 posto predmeta učestvovao Saša Čadjenović kao neposredno postupajući tužilac. Kaže svjedok da je u vremenu kad smo ja i Saša Čadjenović postali članovi kriminalne organizacije procesuirano do deset predmeta sa više od 50 članova. Kaže da su procesuirani i Zvicer i Kašćelan i svi drugi. Da vas podjsetim u tom svjedočkom iskazu a sve se nalazi u spisima i vaših predmeta samo što se ne radi svoj posao, da sam ja sa timom kojim on rukovodio a postupao Saša Čadjenović kao tužilac dva puta hapsili Slobodana Kašćelana u vremenau kada nam se (otprilike jer činjeničnom opisu ovog djela nema vremena izvršenja) na teret stavlja da smo postali članovi ove kriminalne organizacije. Zadnji put kada je po odluci suda i to ovog koji ste i tada predsjedavali bio pušten.

Da vidimo sto svjedok Milorad Žižić govori o aktivnostima Petra Lazovića, a čiji iskaz u potpunosti potvrdjuju spisi predmeta koji se nalaze u tom sudu. Svjedok kaze da je Petar Lazović dostavio njemu kao šefu i operativnom timu početne informacije o kriminalnoj grupaciji kavačkog klana iz Cetinja na osnovu kojih je pokrenut krivični postupak i podignuta optužnica. Imate je u sudu. Da je dostaivo podatke za budvansku kriminalnu grupu kavčana na osnovu kojih je pokrenut krivični postupak, da je dostavio informacije o članovima kriminalne kavačke organizacije na osnovu kojeg je pokrenut postupak sa teritorije Nikšića, pa dalje Bara da ne nabrajam više. Sve se to nalazi u spisima predmeta u Višem sudu.

Koje su to početne informacije koje je dostavio Petar Lazović, a koje su navedene u predlogu za sprovodjenje mjera tajnog nadzora i koje je odobrio upravo sud na čijem ste vi čelu bili i tada i sada.

Te informacije su imena i prezimena članova kriminalne organizcaije koju je formirao Radoje Zvicer iz navednih gradova. Zbog ovih činjenica sam i donio odluku da nema dokazs da je Petar Lazović počinio krivično djelo. Ali vi se na ovo ne osvrnuste.
Da sad vidimo što se nalazi u ovim falsfikovanim transkriptima sa strane 9 i 10 naredbe. Petar Lazovic obavještava Radoja Zvicera u 12.35.34 dana 03.decembra 2020. godine da je upravo tada bio na dogovoru oko aktivnosti za hapšenje ćlanova hercegnovske kriminalne grupe ali da se nece hapsiti Duško Roganović. Nakon toga idu poruke Petra Lazovića i to njih četiri ali je tužilac izostavio odgovore Radoja Zvicera da bi prikrio istinu, a to je da je Petar Lazović prvi put saznao na ovom dogovoru da neće biti uhapšen Dusko Roganović ali ne do svog oca Zorana Lazovića vec od svog šefa a ovdje svjedoka Milorada Žižića. Iako je izostavljeno vidi se iz konteksta da mu je Zvicer zamjerio što na vrijeme nije obavijestio da mu hapse grupu da bi ih sklonio. Da bi se izvukao iz ove situacije te dokazao Zviceru da su mu ipak nešto učinili navodi da su zaslužni da se ne hapsi Dusko Roganović i to preko mene. Jasno laž. Da je Petar Lazović htio da ga obavijesti da će mu se hapsiti šest najboljih vojinika on je to mogao učinit kada je za ove pripadnike donešena odluka da se hapse to je znao kao član tima za hapšenje.
E sad da vidimo najvažnije razgovore od 11.decembra 2020 godine koji su do neslćcenih razmjera falsifikovani, a iz kojih je tužilac izvukao zaključak da sam ja postao član kriminalne organizacije. Ima tužilac pravo da izvlaci zaključke ali nema pravo da falsifikuje. Jeste li ikada ovo pogledali gospodine Saviću? Nijeste a dužni ste. Kako ćete donijeti odluku o osnovanoj sumnji.
Ponavljam radi se o 12 mjesecu 2020. godine. Dragan Radonjić i njegov specijalni tim već godinu dana ne rade ama baš ni zarez u odnosu na ovu kriminalnu ogragnizaciju.

Ko radi? Milorad Žižić, mladjani Petar Lazović i postupajući tužilac Saša Čadjenović, konačne odluke donosi Milivoje Katnić, ponavljam vam Milovoje Katnić kome ste odbili žalbu. Iako je sve falsifikovano iako već skoro mjesec dana ne mogu da dobijem ova dva istinita papira a tražio sam Glavnom specijalnom tužiocu Vrhovnom državnom tužiocu žalio se Zaštitniku .
Ali vidi se i pored falsifikata iz komunikacije od 11.decembra 2020 godine 13.43.27 da Radoje Zvicer trazi od Petra Lazovića da mu miče sa njega Dragana Radonjića, uključuje se nesto sekundi kasniije i oficir pa kaze Radonja preko njega (Milivoja Katnića), Što je Petru Lazoviću sada činiti?

Ako je kako tvrdi tužilac, a nije zato falsifikuje, Petar Lazović postao ćlan kriminalne organizacije koju je formirao Radoje Zvicer a potom malo mu bilo pa postao i član kriminalne organizacije koju je formirao njegov otac a za saradnju sa ovom prvom, on bi im normalno rekao istinu koju smo na osnovu iznijetih dokaza digli iznad tvrdnji tužilaštva.
Prvo bi im kazao da Dragan Radonjić ne postupa već godinu dana u njihovim predmetima pa bi ga onda oni pitali a ko postupa, kada bi im on odgovorio da postupa Milorad Žižić i Saša Čadjenović I on sam, a da je odluke konačne donosio Milivoje Katnić. A onda bi ga Radoje Zvicer pitao (što bi ga pitao svako) ko je Milorad Žižić jer mu ga nikad nije spomenuo na osnovu svih stotina komunikacija koje smo svakodnevno čitali. Tada bi mu Petar Lazović morao odgovorit da je to policajajc koji je zaslužan za hapšenje svih ovih njegovih ljudi a ne Dragan Radonjić kako ga je svo vrijeme obmanjivao. Nakon toga on (r.z.) bi ga pitao I to je potpuno prirodno a koja je tvoja uloga u ovome bila? Tada bi mu Petar Lazović odgovorio, recimo, mala, ja sam ovome Miloradu Žižiću kojega ti nikad ne spomenuh davao početne podatke kako se tvoji ljudi zovu koji su im brojevi telefona gdje su štek stanovi i slično.
Što bi se onda desilo gospodine Saviću? Ja cu vam reci pobio bi ih Radoje Zvicer i Petra Lazovića i Milorada Žižića i sve dalje dok ne bi bio zaustavljen. A zaustavili bi ga vi gospodine Saviću.
Što u toj situaciji odlučuje Petar Lazovic da se prebaci na novu obmanu. Mora da bira izmedju mene i Dragana Radonjica i izabira Dragana Radonjića a mene označava kao nevoljnog saučesnika, opet vara Radoja Zvicera. Radoje Zvicer ne zna za Milorada Žižića pa vjeruje da mu ”radonja” jamu kopa.
Odlucuje da ubije Dragana Radonjića. Nakon toga se i ja malo ukljucujem jer saznajem da se sprema smrt Draganu Radonjiću. O tome je svjedočio lično Dragan Radonjić.
A u spise predmeta imate da sam u trećem mjesecu formirao istaržni tim za hapšenje Zvicera. O tome sam govorio u mojoj odbrani uporedite ove cinjenice i ono sšto ima tužilaštvo.
Ja znam da vas je obuzeo strah uzasa da vas ne uhapse. Javno su vam hapđenjem prijetili jer ste dijelili predmete mimo redosljeda i slučajne dodjele. Svako ko je radio zna da je to nužnost i da se ta neostvariva norma ne moze poštovati, ako misliš da organizujes posao. To su radili predsjednici sudova. Znam ali si trebao da se boriš ili odstupiš.
Ne zamjeram ti, strah do stepena užasa parališe sva čula.

Milivoje Katnić

Izvor (naslovna fotografija):

Milivoje Katnić

Ostavite komentar

Komentari (0)